Sử dụng uim-vi

Thẻ: , , , ,
Bài mẹ: /doc/uim-vi

Mô tả

uim-vi cung cấp bộ gõ tiếng Việt cho người dùng TheSLinux, với các kiểu gõ telexvni truyền thống. uim-vi là một bản tinh chỉnh của bản gốc uim, với các cài đặt thuận lợi cho người dùng tiếng Việt.

Các kiểu gõ được hỗ trợ và phát triển bởi TheSLinuxXTelexXVNI. Ngoài ra còn có các kiểu gõ TelexVNI hỗ trợ bởi thư viện m17n. Xem mô tả chi tiết trong XTelex và XVNI và trong bài bàn về tiếng Việt trên máy tính.

Cài đặt

Các gói cần cài đặt: m17n-db-vi, uim-vi, uim-vi-xtelex. Để biên dịch các gói này từ mã nguồn, sử dụng s-makepkg.

Đặc điểm

Về mặt kỹ thuật uim không được thiết kế theo mô hình serverclient như ibus hay scim. Đi kèm uim là một bộ thông dịch Scheme nhỏ gọn dùng để viết các phần mở rộng, các kiểu nhập.

Từ sản phẩm gốc uim, những kiểu gõ và điều chỉnh không thuận tiện cho người dùng Việt Nam được lược bỏ đi, để tạo nên uim-vi.

Đối với người dùng, uim(-vi) có các đặc điểm như sau đây.

Đối với nhà phát triển, uim có thể được mở rộng và điều chỉnh dễ dàng bằng cách viết các hỗ trợ ở dạng thông dịch trong ngôn ngữ Scheme.

Chương trình đi kèm

Các tiện ích có ích cho người dùng cuối đi kèm trong uim(-vi):

  1. uim-setup: Cấu hình các phím tắt và điều chỉnh tính năng của uim
  2. uim-systray: Thể hiện biểu tượng trên khay hệ thống, dùng để thể hiện kiểu gõ đang sử dụng và trạng thái của kiểu gõ (tắt, mở).

Vấn đề thường gặp

Xem trong FAQ.

Hỗ trợ. Góp ý. Báo lỗi

Vui lòng báo các lỗi theo hướng dẫn chung. Các câu hỏi, thảo luận vui lòng dùng nhóm thư theslinux-questions.

Thông tin mới nhất về uim-vi có thể tìm thấy ở trang Github.

Tác giả

uim được viết và bảo trì bởi nhiều tác giả, là dự án được hỗ trợ bởi tổ chức IPA của Nhật Bản. Trang chủ của uim có tại https://github.com/uim/uim.

uim-vi được bảo trì bởi đội phát triển TheSLinux và mã nguồn của các thay đổi được cho ở kho github.

Các kiểu gõ xtelexxvni được tiếp tục phát triển từ sản phẩm của Trần Thạch Anh.

Giấy phép

uim(-vi) được phân phối theo giấy phép BSD mới. Bộ gõ XTelexXVNI được phân phối theo giấy phép GPLv2. Việc sử dụng, phân phối, chỉnh sửa uimuim-vi cùng các thành phần của nó phải được thực hiện dưới những quy định của giấy phép đã chỉ ra.

----
13 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Sun Nov 9 17:02:29 2014 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
    bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
    tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.