Bài viết có thẻ 'uim'

 1. Vấn đề thường gặp với uim-vi, xtelex, xvni (/doc/uim-vi)
 2. Kiểu gõ XTelex, XVNI (/doc/uim-vi)
 3. Sử dụng uim-vi (/doc/uim-vi)
 4. Tiếng Việt trên máy Linux (/doc/uim-vi)
 5. Cài đặt uim-vi trên ArchLinux (/doc/uim-vi/testing)
 6. Đóng gói uim-vi (/doc/uim-vi/testing)
 7. Tiếng Việt trong TheSLinux (/doc)
 8. Profile mặc định cho uim-vi (/doc/uim-vi)
Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
  được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
  bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
  tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.